ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายสุธี บุญญะธิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 และคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ทั้ง 46 โรง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เมือวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15

Leave a Comment